.: 03150, , . , 2
: 2262457
: 5298855, 5228331
: http://www.golosiiv.gov.ua/
: grda@golosiiv.kyiv-city.gov.ua

: 02068, , . ., 11
: 5649010, 5649012
: 5649665
: http://www.drda.gov.ua/
: Zvernenniy@sit-ua.com

: 02225, , . , 29
: 5157775

:http://desn.gov.ua/

: desnyan@kmv.gov.ua

: 02094, , , 1/1
: 5591073
: http://www.dnipr.gov.ua/
: genoff4@dnipro.kmda.gov.ua, press@dnipro.kmda.gov.ua

: 04205, , . , 16
: 4187077
: http://www.obolonrda.gov.ua/
: info@obolonrda.gov.ua

: 01010, , . , 15
: 2262693
: 2544057
: http://www.pechersk.kyiv-city.gov.ua/
: letter@pechersk.kmda.gov.ua

: 04070, , , 2
: 2262026
: 4175320
: www.podilr.gov.ua
: PRDA@podilr.kiev.ua

: 03115, , , 97
: 4240022
: http://www.svyatoshin.kyiv-city.gov.ua/
: Inform@svyatoshin.kyiv-city.gov.ua

'

: 03020, , . , 41
: 207090
: http://www.solor.da-kyiv.gov.ua/
: zagal@solor.da-kyiv.gov.ua

: 01030, , . ., 24
: 2262352
: http://www.shev.gov.ua/
: priyom@shev.gov.ua

    ²